Ośrodek Pomocy Społecznej

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Ogłoszenia o naborach do jednostek
Kategoria: Ogłoszenia o naborach do jednostek

Numer naboru: 16/DK/2021

Termin składania ofert: 31-05-2021 godz. 14:00

Nabór nr 11/DKO/2021 - referent w Dziale Kadr i Organizacji

Termin składania ofert: 08.03.2021r.

Nabór nr 10/DKO/2021- referent w Dziale Kadr i Organizacji

Termin składania ofert: 24.02.2021r.

Wolne stanowisko referent w Dziale Kadr i Organizacji - termin składania ofert 7 grudnia 2020 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, zatrudni kandydata na stanowisko referenta w Dziale Kadr i Organizacji w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 1. Obsługa kancelarii głównej.
 2. Profesjonalna obsługa klienta.
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych klientom Ośrodka,
 4. Wydawanie awizowanej korespondencji oraz pism przeznaczonych do osobistego odbioru.
 5. Przyjmowanie korespondencji przygotowywanej do wysyłki przez poszczególne komórki organizacyjne.
 6. Udzielanie informacji związanych z działalnością  kancelarii.
 7. Przygotowywanie korespondencji i jej wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
 8. Sprawdzanie raportów korespondencji doręczanej w terenie i rejestracja zwrotek.
 9. Sporządzanie zestawień ilościowych korespondencji doręczanej przez  gońców.
 10. Monitorowanie efektywności zadań realizowanych przez kancelarię i wskazywanie na możliwość ich doskonalenia.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie średnie,
 2. co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym zatrudnienie na stanowisku związanym z bezpośrednią obsługą  klienta,
 3. znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn zm.),
 4. bardzo dobra znajomość obsługi systemów informatycznych (środowisko Windows -Word i Excel),
 5. doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi klienta,
 6. umiejętności organizacyjne i analityczne,
 7. dobry stan zdrowia.

Wymagania dodatkowe:

znajomość systemu SOD.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku objętym naborem

 1. praca w siedzibie głównej Ośrodka, ul. Górnych Wałów 9, w obiekcie dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 2. praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 3. ciągły kontakt z klientem zewnętrznym.

Cechy charakteru:

Opanowanie, odporność na stres, umiejętności interpersonalne, wysoka kultura osobista, komunikatywność dokładność, systematyczność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska,
 • życiorys zawodowy (CV),
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie kandydata o posiadanym wykształceniu,
 • oświadczenie kandydata o stażu pracy,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, wynikającego z  art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie kandydata o braku  przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o posiadaniu pełni praw publicznych i zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie własnoręcznie podpisane o treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.”

Dodatkowe informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach, w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył  6 %,

Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty tj. list motywacyjny, życiorys zawodowy powinny być własnoręcznie podpisane.

Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach jest Dyrektor Ośrodka.

Regulamin naboru zewnętrznego na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dziale Kadr i Organizacji.

Docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego opisany w ogłoszeniu zakres obowiązków to inspektor.

Zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru.

Dokumenty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór numer 44/DKO/2020 na wolne stanowisko referenta w Dziale Kadr i Organizacji” należy składać w terminie do 7 grudnia 2020 r. :

- osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9 - miejsce wyznaczone do wrzucania korespondencji,

- pocztą tradycyjną - decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Ośrodka Pomocy  Społecznej w Gliwicach,

- drogą elektroniczną na adres e-mail: nabory@ops.gliwice.eu - w przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną należy podpisać dokumenty i wykonać ich fotokopię.

Pracownik Działu Kadr i Organizacji będzie się kontaktował w celu przekazania numeru referencyjnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 032/335 96 68 lub 032/335 96 51.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie rekrutacyjne składa się z 3 etapów.

Planowany termin testów merytorycznych  9 grudnia 2020 r.

Ostateczny termin testu merytorycznego zostanie opublikowany na stronie internetowej www.opsgliwice.pl wraz z listą kandydatów spełniających wymagania formalne określone  w ogłoszeniu.

Publikacja listy kandydatów spełniających wymagania formalne nastąpi  do 8 grudnia 2020 r.

Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego.

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podlegają zniszczeniu w terminie określonym w „Regulaminie naboru zewnętrznego na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Gliwicach”.

 

 

 

 

Wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń nabór 43/DŚ/2020- termin składania ofert 30 listopada 2020 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, zatrudni kandydata na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 1. Realizacja zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie ustawy o pomocy społecznej
 2. Terminowe, sumienne i dokładne wykonywanie powierzonych zadań służbowych i poleceń przełożonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Właściwe pod względem merytorycznym i formalno- prawnym przygotowanie dokumentów.
 4. Znajomość przepisów i instrukcji dotyczących powierzonego odcinka pracy, umiejętność praktycznego ich zastosowania.
 5. Organizowanie pracy w sposób zapewniający prawidłową i terminową realizacje zadań.
 6. Poddawanie się kontroli organów i osób upoważnionych w OPS do sprawowania czynności kontrolnych.
 7. Stałe podnoszenie kwalifikacji.
 8. Współpraca z realizatorami usług na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej półroczny staż w pracy biurowej,
 3. znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 4. znajomość przepisów szczegółowych w zakresie egzekucji należności wynikających z:

a) ustawy o pomocy społecznej,

b) ustawy o świadczeniach rodzinnych,

c) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

d) ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

e) ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej,

 1. obsługa programów komputerowych w środowisku Windows oraz Word i Excel,
 2. korzystanie z pełni praw cywilnych i publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. dobry stan zdrowia.

Wymagania dodatkowe

Znajomość obsługi systemów informatycznych do realizacji świadczeń pomocy społecznej POMOST i modułów systemu Sygnity.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku objętym naborem:

 1. praca w siedzibie głównej Ośrodka, ul. Górnych Wałów 9, w obiekcie dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 2. praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

Cechy charakteru:

Sumienność, skrupulatność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska,
 • życiorys zawodowy (CV),
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie kandydata o posiadanym wykształceniu,
 • oświadczenie kandydata o stażu pracy,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, wynikającego z  art. 13a ust. 2 ustawy        o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie kandydata o braku  przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o posiadaniu pełni praw publicznych i zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie własnoręcznie podpisane o treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.”

Dodatkowe informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6 %,

Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo
w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty tj. list motywacyjny, życiorys zawodowy powinny być własnoręcznie podpisane.

Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się
o zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach jest Dyrektor Ośrodka.

Regulamin naboru zewnętrznego na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dziale Kadr i Organizacji.

Docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego opisany w ogłoszeniu zakres obowiązków to inspektor.

Zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru.

Dokumenty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór numer 43/DŚ/2020 na wolne stanowisko referenta w Dziale Świadczeń” należy składać w terminie do 30 listopada 2020 r. :

- osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9 - miejsce wyznaczone do wrzucania korespondencji,

- pocztą tradycyjną - decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Ośrodka Pomocy  Społecznej  w Gliwicach,

- drogą elektroniczną na adres e-mail: nabory@ops.gliwice.eu - w przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną należy podpisać dokumenty i wykonać ich fotokopię.

Pracownik Działu Kadr i Organizacji będzie się kontaktował w celu przekazania numeru referencyjnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 032/335 96 68 lub 032/335 96 51.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie rekrutacyjne składa się z 3 etapów.

Planowany termin testów merytorycznych  2 grudnia 2020 r.

Ostateczny termin testu merytorycznego zostanie opublikowany na stronie internetowej www.opsgliwice.pl wraz z listą kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Publikacja listy kandydatów spełniających wymagania formalne nastąpi  do 1 grudnia 2020 r.

Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego.

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podlegają zniszczeniu w terminie określonym
w „Regulaminie naboru zewnętrznego na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach”.

 

Wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń nabór 42/DŚ/2020 - termin składania ofert 30 listopada 2020 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, zatrudni kandydata na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 1. Realizacja zadań z zakresu postępowań w sprawie świadczeń z pomocy społecznej.
 2. Terminowe, sumienne i dokładne wykonywanie powierzonych zadań służbowych i poleceń przełożonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Właściwe pod względem merytorycznym i formalno- prawnym przygotowanie dokumentów.
 4. Znajomość przepisów i instrukcji dotyczących powierzonego odcinka pracy, umiejętność praktycznego ich zastosowania.
 5. Organizowanie pracy w sposób zapewniający prawidłową i terminową realizacje zadań.
 6. Poddawanie się kontroli organów i osób upoważnionych w OPS do sprawowania czynności kontrolnych.
 7. Stałe podnoszenie kwalifikacji.

Wymagania niezbędne:

 1.  wykształcenie średnie,
 2.  co najmniej półroczny staż w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 3. znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej w szczególności w zakresie przyznawania świadczeń,
 4. znajomość aktów prawa miejscowego w w/w zakresie,
 5. obsługa programów komputerowych w środowisku Windows oraz Word i Excel,
 6. korzystanie z pełni praw cywilnych i publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. dobry stan zdrowia.

Wymagania dodatkowe

Znajomość obsługi systemów informatycznych do realizacji świadczeń pomocy społecznej POMOST.          

Informacja o warunkach pracy na stanowisku objętym naborem:

 1. praca w siedzibie głównej Ośrodka, ul. Górnych Wałów 9, w obiekcie dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 2. praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

Cechy charakteru:

Sumienność, skrupulatność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska,
 • życiorys zawodowy (CV),
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie kandydata o posiadanym wykształceniu,
 • oświadczenie kandydata o stażu pracy,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, wynikającego z  art. 13a ust. 2 ustawy        o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie kandydata o braku  przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o posiadaniu pełni praw publicznych i zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie własnoręcznie podpisane o treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.”

Dodatkowe informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6 %,

Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty tj. list motywacyjny, życiorys zawodowy powinny być własnoręcznie podpisane.

Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się
o zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach jest Dyrektor Ośrodka.

Regulamin naboru zewnętrznego na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Gliwicach dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dziale Kadr i Organizacji.

Docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego opisany w ogłoszeniu zakres obowiązków to inspektor.

Zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru.

Dokumenty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór numer 42/DŚ/2020 na wolne stanowisko referenta w Dziale Świadczeń” należy składać w terminie do 30 listopada 2020 r. :

- osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9 - miejsce wyznaczone do wrzucania korespondencji,

- pocztą tradycyjną - decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Ośrodka Pomocy  Społecznej w Gliwicach,

- drogą elektroniczną na adres e-mail: nabory@ops.gliwice.eu - w przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną należy podpisać dokumenty i wykonać ich fotokopię.

 

Pracownik Działu Kadr i Organizacji będzie się kontaktował w celu przekazania numeru referencyjnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 032/335 96 68 lub 032/335 96 51.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie rekrutacyjne składa się z 3 etapów.

Planowany termin testów merytorycznych  2 grudnia 2020 r.

Ostateczny termin testu merytorycznego zostanie opublikowany na stronie internetowej www.opsgliwice.pl wraz z listą kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Publikacja listy kandydatów spełniających wymagania formalne nastąpi  do 1 grudnia 2020 r.

Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego.

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podlegają zniszczeniu w terminie określonym
w „Regulaminie naboru zewnętrznego na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Gliwicach”.

 

 

nabór nr 38/ZPK/2020

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze nr 38/ZPK/2020