Ośrodek Pomocy Społecznej

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Załatwiane sprawy

Załatwiane sprawy

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń mają:
 • osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza kwoty 776 złotych, zwanej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej;
 • osoby w rodzinie, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 złotych, zwanej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie;
przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednej z dysfunkcji:
 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochroną uzupełniającą;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:
 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Zasiłek stały ustala się w wysokości:
 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie,
 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
 • kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
 
Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:
 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 600 zł miesięcznie,
 • w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:
 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 • w przypadku rodziny nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.


Zasiłek celowy i celowy specjalny
 
Może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.


Posiłki

W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności:

zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:
 • dzieciom do 7 roku życia
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa powyżej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.


Składki na ubezpieczenie społeczne

Osoba, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem może ubiegać się o opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Składkę opłaca się od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby ubiegającej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobą w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury i renty.


Stypendium szkolne, zasiłek szkolny

Stypendium szkolne przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł netto.
Dochody obliczane są na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620 zł.


Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się (pełnoletniej osobie uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł, jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Obowiązuje również zasada “złotówka za złotówkę”.

Uprawnienia do zasiłku rodzinnego ustala się na podstawie dochodów z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej członków rodziny.
 
Wysokość zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku
 • 95 złotych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124 złotych na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
 1. 18 roku życia lub
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej;
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba, że:
 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.
 1. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
 1. urodzenia dziecka,
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. samotnego wychowywania dziecka,
 4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 6. rozpoczęcia roku szkolnego,
 7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
   
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.


Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 184,42 zł miesięcznie do 31.10.2019 r. oraz w wysokości 215,84 od 01.11.2019 r.

Brak kryterium dochodowego do zasiłku pielęgnacyjnego.


Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
 1. matce albo ojcu,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Osoba uprawniona – oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.


Dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
 1. Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
 2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
 3. Osobom, mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
 4. Innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem
 5. Osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
Od 01.01.2014r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.


Usługi opiekuńcze

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
Zgłoszenie o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych, podobnie jak w pozostałych przypadkach kieruje się do pracownika socjalnego z rejonu opiekuńczego, w którym zamieszkuje zainteresowana osoba. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację, oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Odpłatność za świadczone usługi uzależniona jest od dochodu rodziny.

Postępowanie orzecznicze
 

W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień, należy złożyć w siedzibie MZON odpowiedni wniosek wraz z aktualnym zaświadczeniem lekarskim wydanym dla potrzeb zespołu oraz posiadaną dokumentacją medyczną.


Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień może złożyć:

 • osoba zainteresowana,
 • przedstawiciel ustawowy osoby zainteresowanej (np. w przypadku dzieci i osób ubezwłasnowolnionych),
 • za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego ośrodek pomocy społecznej.


PODSTAWOWE DOKUMENTY:

 1. wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia);
 2. wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób poniżej 16 roku życia);
 3. wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień (dla osób posiadających orzeczenia organów rentowych lub innego wydanego przed 1 stycznia 1998 r.)

UWAGA

 • od orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień orzeczenia wnioskodawcy
 • nie przysługuje odwołanie
 • do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień nie dołącza się zaświadczenia lekarskiego
 1. wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej


W celu uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej należy złożyć w siedzibie MZON wniosek w sprawie wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej, kserokopię posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności oraz jedno zdjęcie legitymacyjne (tylko w przypadku osób powyżej 16 roku życia).

 

 1. zaświadczenie lekarskie wydane dla potrzeb Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach (wypełnia lekarz prowadzący);
 2. wniosek w sprawie wydania karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych i placówek;
 3. •  oświadczenie o celu złożenia wniosku w sprawie wydania orzeczenia (dla osób posiadających orzeczenie wydane przed 1 lipca 2014 roku o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem do otrzymania karty oraz o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem do otrzymania karty parkingowej i o symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O lub 05-R lub 10-N)


WAŻNE INFORMACJE:

 1. Wszystkie wnioski należy składać w pokoju nr 1 (na parterze).
 2. Wniosek musi być wypełniony w całości (każda rubryka), czytelnym pismem, musi być podpisany.
 3. Zaświadczenie lekarskie ważne jest tylko 30 dni od momentu wypisania przez lekarza do momentu złożenia w siedzibie MZON.
 4. Wniosek w sprawie wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty po upływie 14 dni (po uprawomocnieniu się decyzji) od dnia odebrania (doręczenia) orzeczenia.
 5. Składając wniosek należy okazać dokument potwierdzający tożsamość osoby zainteresowanej wymieniony we wniosku.
 6. Wnioski w sprawie wydania karty parkingowej muszą być składane osobiście przez wnioskodawcę (za wyjątkiem osób poniżej 18 roku życia lub osób częściowo/całkowicie ubezwłasnowolnionych).
 7. Odbioru karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej może dokonać inna osoba wyłącznie z pisemnym upoważnieniem osoby, dla której karta parkingowa została wydana (w przypadku kart parkingowych dla placówek, kartę parkingową może odebrać wyłącznie osoba upoważniona do reprezentowania placówki).

Domy Pomocy Społecznej

Skierowanie do DPS przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w miejscu zamieszkania.

Procedurę kierowania do DPS rozpoczyna się poprzez złożenie wniosku u pracownika socjalnego właściwego ze względu na miejsce pobytu lub zamieszkania osoby zainteresowanej.
Pobyt jest odpłatny do wysokości średniego kosztu utrzymania w danym roku. Mieszkaniec opłaca pobyt w Domu w wysokości nie większej niż 70% swojego dochodu i nie większej niż pełny koszt utrzymania.

 

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Gliwicach przy ul. Władysława Sikorskiego 134, rozpoczął swą działalność 01.06.2018 r. Jest placówką Ośrodka Pomocy Społecznej i działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 1876 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. 2005 r. Nr 43, poz. 418),
 • Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży zapewnia całodobowy, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, które znalazły się w sytuacji kryzysowej.

Podstawą przyjęcia do placówki jest skierowanie wydane przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach. Skierowanie wydaje się po zgromadzeniu następujących dokumentów:

 • wniosku osoby ubiegającej się o przyjęcie,
 • wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego OPS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
 • zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do umieszczenia w Domu,
 • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka,
 • orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeżeli takowe jest wydane.

 

Organizacja pracy domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Podstawowe usługi świadczone przez dom obejmują:

1. W zakresie interwencyjnym:

 • zapewnienie schronienia,
 • wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej,
 • zapobieganie marginalizacji społecznej przez umożliwienie mieszkańcom odnalezienia miejsca w społeczeństwie,
 • zapobieganie sieroctwu społecznemu przez przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego wypełniania roli rodzicielskiej,
 • zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, a zwłaszcza wzorca wyuczonej bezradności.

2. W zakresie potrzeb bytowych:

 • zapewnienie całodobowego, okresowego pobytu dla osiemnastu mieszkańców,
 • pomieszczenia do spania oraz wspólne pomieszczenia do pobytu dziennego,
 • ogólnodostępne łazienki,
 • ogólnodostępną kuchnię do samodzielnego sporządzania i spożywania posiłków,
 • pomieszczenie do prania i suszenia.

3. W zakresie opiekuńczo-wspomagającym:

 • pomoc w załatwianiu spraw osobistych w przypadku wystąpienia takiej potrzeby,
 • zapewnienie środków higieny osobistej, środków dezynfekujących, środków czystości w sytuacji, gdy nie ma możliwości ich samodzielnego zakupu.

Standard podstawowych usług świadczonych przez dom zapewnia:

 • podmiotowe traktowanie i partnerstwo we wzajemnych relacjach pomiędzy mieszkańcami i personelem,
 • tworzenie warunków bytowych zbliżonych do domowych i rodzinnej atmosfery, uwzględnianie indywidualnych potrzeb mieszkańców i ich dzieci,
 • stwarzanie warunków do rozwoju osobowego,
 • poszanowanie sfery prywatności mieszkańców,
 • opracowanie i realizację programów usamodzielnienia mieszkańców, które mają na celu umożliwienie podjęcia samodzielnego życia w godnych warunkach,
 • indywidualnie uzgadniane i dokumentowane działania podejmowane w ramach programów usamodzielnienia.

Pomoc udzielana jest zgodnie z obowiązującymi wskazaniami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Więcej informacji o sposobie załatwiania spraw w Ośrodku otrzymają Państwo na naszej stronie internetowej.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęOśrodek Pomocy Społecznej
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćKrzysztof Kroczak
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:37:57
Informację wprowadził do BIPKrzysztof Kroczak
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:37:57
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1modyfikacja stronyKrzysztof Kroczak2020-08-28 07:25:33
2modyfikacja stronyKrzysztof Kroczak2021-03-03 07:30:01
3modyfikacja stronyKrzysztof Janoszka2021-03-03 07:58:42
4modyfikacja stronyKrzysztof Janoszka2021-03-03 08:00:13
5modyfikacja stronyKrzysztof Janoszka2021-03-03 08:01:11
6modyfikacja stronyKrzysztof Janoszka2021-03-03 08:01:31
7modyfikacja stronyKrzysztof Janoszka2021-03-03 08:03:12
8modyfikacja stronyKrzysztof Janoszka2021-03-03 08:03:50
9modyfikacja stronyKrzysztof Kroczak2023-04-19 10:49:57
10modyfikacja stronyKrzysztof Kroczak2023-04-19 10:51:45