Ośrodek Pomocy Społecznej

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej ops.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego ops.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego ops.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Kroczak, adres poczty elektronicznej ops@ops.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 335 96 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego ops.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego ops.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Ośrodek Pomocy Społecznej powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Ośrodek Pomocy Społecznej może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Ośrodek Pomocy Społecznej odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gliwicach, budynek przy ulicy Górnych Wałów 9

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla klientów dostępne jest 1 wejście od ulicy Górnych Wałów  (główne) – na poziomie terenu, drzwi otwierane na zewnątrz, na elewacji w pobliżu wejścia zamontowany znacznik TOTUPOINT
Informacja znajduje się w pokoju usytuowanym na korytarzu tuż za wejściem,  niepełnosprawni na wózkach korzystają z pochylni w celu dostania się do pokoju informacyjnego. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku znajduje się winda umożliwiająca dostanie się osobom niepełnosprawnym na wyższe kondygnacje.  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Zastosowano pochylnię dla wózków.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik ochrony dostępni przy wejściu do budynku.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, punktu informacyjnego znajdującego się przy wejściu głównym, tel. 32/335 96 08, email ops@ops.gliwice.eu.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (pani Beata Makuch, tel. 32/335 96 72, email makuch_b@um.gliwice.pl). Usługa jest dostępna w godzinach pracy Ośrodka. Usługa jest bezpłatna.

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gliwicach, budynek przy ulicy Ziemowita 1

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach, obiekt nieprzystosowany do potrzeb niepełnosprawnych.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenie biurowe. Ośrodek zajmuje I piętro.

W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, punktu informacyjnego znajdującego się przy wejściu głównym, tel . 32/335 96 08, email ops@ops.gliwice.eu.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (pani Beata Makuch, tel. 32/335 96 72, email makuch_b@um.gliwice.pl). Usługa jest dostępna w godzinach pracy Ośrodka. Usługa jest bezpłatna.

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gliwicach, budynek przy ulicy Bojkowskiej 20

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla klientów dostępne jest 1 wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych na wózkach
Informacja znajduje się w pokoju na parterze
W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku znajduje się winda umożliwiająca dostanie się osobom niepełnosprawnym na wyższe kondygnacje.  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny - tablice informacyjne
 • w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, punktu informacyjnego znajdującego się przy wejściu głównym, tel. 32/230 26 90, email ops@ops.gliwice.eu.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi (pani Beata Makuch, tel. 32/335 96 72, email makuch_b@um.gliwice.pl). Usługa jest dostępna w godzinach pracy Ośrodka. Usługa jest bezpłatna.

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gliwicach, budynki przy ulicy Kozielska 71 i  Partyzantów 30

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla klientów dostępne jest 1 wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych na wózkach.
W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze obiektu. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny - tablice informacyjne
 • w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, DDPS, tel . 32/231 83 71, email bujanowska_j@ops.gliwice.eu.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi (pani Beata Makuch, tel. 32/335 96 72, email makuch_b@um.gliwice.pl). Usługa jest dostępna w godzinach pracy Ośrodka. Usługa jest bezpłatna.

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gliwicach, budynek przy ulicy Reymonta 18

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla klientów dostępne jest 1 wejście z pochylnią dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Ośrodek zajmuje parter lokalu.
W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze obiektu. W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny - tablice informacyjne
 • w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, zespołu.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi (pani Beata Makuch, tel. 32/335 96 72, email makuch_b@um.gliwice.pl). Usługa jest dostępna w godzinach pracy Ośrodka. Usługa jest bezpłatna.

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gliwicach, budynek przy ulicy Dziewanny 2

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach, obiekt nieprzystosowany do potrzeb niepełnosprawnych.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia są niedostępne. W budynku nie ma wind. Pomieszczenia biurowe są ulokowane na 1 piętrze. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenie biurowe. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika zespołu, dane kontaktowe 32/ 279 00 25.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika zespołu.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 2. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi (pani Beata Makuch, tel. 32/335 96 72, email makuch_b@um.gliwice.pl). Usługa jest dostępna w godzinach pracy Ośrodka. Usługa jest bezpłatna.

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gliwicach, budynek przy ulicy Fiołkowa 26

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach, obiekt nieprzystosowany do potrzeb niepełnosprawnych.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenie biurowe. Ośrodek zajmuje I piętro.
W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, punktu informacyjnego znajdującego się przy wejściu głównym, tel . 32/335 96 08, email ops@ops.gliwice.eu.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 2. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (pani Beata Makuch, tel. 32/335 96 72, email makuch_b@um.gliwice.pl). Usługa jest dostępna w godzinach pracy Ośrodka. Usługa jest bezpłatna.


Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gliwicach, budynek przy ulicy Błogosławionego Czesława 36

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach, obiekt nieprzystosowany do potrzeb niepełnosprawnych. Ośrodek zajmuje parter lokalu.

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze obiektu. W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny - tablice informacyjne
 • w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, zespołu.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi (pani Beata Makuch, tel. 32/335 96 72, email makuch_b@um.gliwice.pl). Usługa jest dostępna w godzinach pracy Ośrodka. Usługa jest bezpłatna.

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gliwicach, budynek przy ulicy Sikorskiego 134

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach z zamontowanym podnośnikiem obsługiwanym przez pracowników Ośrodka.

Informacja znajduje się w pokoju na parterze- pracownik ochrony.

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
 2. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku znajduje się winda umożliwiająca dostanie się osobom niepełnosprawnym na wyższe kondygnacje.  Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny - tablice informacyjne
 • w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, punktu informacyjnego znajdującego się przy wejściu głównym, tel. 32/335 41 50 , email oik@ops.gliwice.eu.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
 2. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi (pani Beata Makuch, tel. 32/335 96 72, email makuch_b@um.gliwice.pl). Usługa jest dostępna w godzinach pracy Ośrodka. Usługa jest bezpłatna.

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gliwicach, budynek przy ulicy Franciszkańskiej 19

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla klientów dostępne jest 1 wejście z platformą schodową dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku (obsługiwana przez pracowników Ośrodka).

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze obiektu. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny - tablice informacyjne
 • w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika zespołu , tel. 32/  401 20 90 , email ops@ops.gliwice.eu.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi (pani Beata Makuch, tel. 32/335 96 72, email makuch_b@um.gliwice.pl). Usługa jest dostępna w godzinach pracy Ośrodka. Usługa jest bezpłatna.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęOśrodek Pomocy Społecznej
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćdyrektor jednostki
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:37:57
Informację wprowadził do BIPKrzysztof Janoszka
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:37:57
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1nowyAndrzej Jerzyk2020-09-14 08:43:43
2nowyAndrzej Jerzyk2020-09-14 08:43:55
3nowyKrzysztof Kroczak2021-03-23 10:14:35
4nowyKrzysztof Kroczak2021-03-23 10:14:40
5nowyKrzysztof Kroczak2021-03-23 10:15:35
6nowyKrzysztof Kroczak2021-03-23 10:15:58
7nowyKrzysztof Janoszka2021-03-30 13:47:48
8nowyKrzysztof Janoszka2021-03-30 13:47:52
9nowyKrzysztof Janoszka2021-03-30 13:49:41