Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Prowadzone rejestry i ewidencje  

wydruk do pliku pdf

Lp. Dział/stanowisko Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna i cel utworzenia rejestru publicznego Zakres informacji zgromadzonych w rejestrze Dane, które podlegają ochronie z uwagi na ustawę o ochronie informacji niejawnej lub innych ustaw
1 Dział Kadr i Organizacji Rejestr Skarg i Wniosków Art. 254 Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 z późniejszymi zmianami. Data wpływu, adres nadawcy, przedmiot skargi, charakter skargi, osoba prowadząca, data rozpatrzenia. Rejestr jest jawny za wyjątkiem danych o osobach składających skargi i wnioski.

 

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 25 MAJA 2018 R., PRZESTAJĄ OBOWIĄZYWAĆ PRZEPISY, KTÓRE ZOBOWIĄZYWAŁY DO PROWADZENIA I PUBLIKOWANIA REJESTRU ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH. PONIŻSZE INFORMACJE SŁUŻYĆ BĘDĄ WYŁĄCZNIE CELOM ARCHIWALNYM ORAZ POMOCNICZYM I NIE BĘDĄ PODLEGAŁY AKTUALIZACJI.

Rejestr zbiorów danych osobowych

 

Nazwa zbioru Administrator Przedstawiciel administratora danych (art. 31a) Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie Podstawa prawna Cel przetwarzania Osoby, których dane dotyczą Zakres danych Dane wrażliwe Sposób zbierania danych do zbioru Sposób udostępniania danych ze zbioru Oznaczenie odbiorców danych Informacje dotyczące przekazania danych do państwa trzeciego.
Informacje o rodzicach naturalnych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych Ośrodek Pomocy Społecznej, 44-100 Gliwice ul.Górnych Wałów 9 nie dotyczy nie dotyczy ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.) Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. Rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. nazwiska i imiona, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, inne dane: wysokość dochodów,stan cywilny,
obywatelstwo,
dowód osobisty
stan zdrowia,  nałogi głównie od osób, których dotyczą dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa Policja
Sąd
Prokuratura
Komornik
Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
nie dotyczy
Świadczeniobiorcy pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej, 44-100 Gliwice ul.Górnych Wałów 9 nie dotyczy nie dotyczy ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.) Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. Osoby zameldowane, zamieszkałe lub czasowo przebywające na terenie miasta Gliwice nazwiska i imiona,
imiona rodziców,
data urodzenia,
miejsce urodzenia,
adres zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny PESEL,
Numer Identyfikacji Podatkowej,
miejsce pracy
zawód,
wykształcenie,
seria i numer dowodu osobistego, inne dane: Stan cywilny,
Obywatelstwo,
Numer konta bankowego,
Dochód osoby,
Dochód rodziny
przynależność wyznaniowa, stan zdrowia, nałogi, orzeczenia o ukaraniu,
orzeczenia wydane
w postępowaniu sądowym
lub administracyjnym
głównie od osób, których dotyczą dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa Policja
Sąd
Prokuratura
Komornicy
Urząd pracy
Ośrodek pomocy społecznej
Urząd pracy
nie dotyczy
Karty przedpłacone Ośrodek Pomocy Społecznej, 44-100 Gliwice ul.Górnych Wałów 9 nie dotyczy nie dotyczy ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.), ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2015.114 j.t.) Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. Osoby korzystające ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej nazwiska i imiona, data urodzenia,
miejsce urodzenia,
adres zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny PESEL,  seria i numer dowodu osobistego,
numer telefonu,inne dane:  
Nazwisko panieńskie matki
nie dotyczy wyłącznie od osób, których dotyczą dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa nie dotyczy nie dotyczy
Dodatki mieszkaniowe Ośrodek Pomocy Społecznej, 44-100 Gliwice ul.Górnych Wałów 9 nie dotyczy nie dotyczy ustawa z dnia 21 czerwca z 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2013.966 j.t.) Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. Mieszkańcy Gminy Gliwice. nazwiska i imiona,  data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu,  miejsce pracy, inne dane: Dochód osoby,
Dochód rodziny,
Posiadany stan majątkowy
stan zdrowia wyłącznie od osób, których dotyczą dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa nie dotyczy nie dotyczy
Świadczenia rodzinne Ośrodek Pomocy Społecznej, 44-100 Gliwice ul.Górnych Wałów 9 nie dotyczy nie dotyczy ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2015.114 j.t.) Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. Osoby zamieszkałe lub zameldowane na terenie miasta Gliwice. nazwiska i imiona,
imiona rodziców,
data urodzenia,
miejsce urodzenia,
adres zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny PESEL,
Numer Identyfikacji Podatkowej,
miejsce pracy
zawód, seria i numer dowodu osobistego,
numer telefonu, inne dane: Dochód osoby,
Dochód rodziny,
Stan cywilny,
Obywatelstwo,
Numer konta bankowego
stan zdrowia, orzeczenia o ukaraniu,
orzeczenia wydane
w postępowaniu sądowym
lub administracyjnym
głównie od osób, których dotyczą dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa nie dotyczy nie dotyczy
Baza danych Działu Profilaktyki i Pomocy Dziecku i Rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej, 44-100 Gliwice ul.Górnych Wałów 9 nie dotyczy nie dotyczy ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.) Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. Osoby tworzące rodziny zastępcze.
Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.
Pełnoletni wychowankowie umieszczeni w rodzinach zastępczych.
nazwiska i imiona,  data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego, inne dane: 
Numer rachunku bankowego
Kwota otrzymanej pomocy pieniężnej
numer telefonu
miejsce urodzenia,
adres zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny PESEL
orzeczenia wydane
w postępowaniu sądowym
lub administracyjnym
głównie od osób, których dotyczą dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa Policja
Sąd
Prokuratura
Komornik
Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
nie dotyczy
Zaliczka alimentacyjna Ośrodek Pomocy Społecznej, 44-100 Gliwice ul.Górnych Wałów 9 nie dotyczy nie dotyczy ustawa z dnia 7 września 2007 r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2015.859 j.t.)
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. Osoby zamieszkałe na terenie miasta Gliwice składające wniosek o przyznanie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz dłużnicy alimentacyjni zamieszkali na terenie miasta Gliwice. nazwiska i imiona,
imiona rodziców,
data urodzenia,
miejsce urodzenia,
adres zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny PESEL,
Numer Identyfikacji Podatkowej,
miejsce pracy
zawód,
wykształcenie,
seria i numer dowodu osobistego,
numer telefonu, inne dane: Informacje dotyczące dochodu
Stan cywilny
Obywatelstwo
Numer konta bankowego
stan zdrowia, orzeczenia o ukaraniu,
orzeczenia wydane
w postępowaniu sądowym
lub administracyjnym
głównie od osób, których dotyczą dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa nie dotyczy nie dotyczy
Zespół interdyscyplinarny Ośrodek Pomocy Społecznej, 44-100 Gliwice ul.Górnych Wałów 9 nie dotyczy nie dotyczy ustawa z dn. 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2015.1390 j.t.) Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. Osoby doznające przemocy i osoby stosujące przemoc, członkowie rodzin sprawcy i ofiary przemocy w rodzinie, osoby znajdujące się w sytuacji trudnej, sytuacji kryzysowej. nazwiska i imiona,
imiona rodziców,
data urodzenia,
miejsce urodzenia,
adres zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny PESEL,
miejsce pracy
zawód,
wykształcenie,
seria i numer dowodu osobistego,
numer telefonu inne dane: stan cywilny, struktura gospodarstwa domowego, sytuacja mieszkaniowa, dochodowa, obywatelstwo, miejsce nauki dzieci, rodzaj dysfunkcji
stan zdrowia, nałogi, życie seksualne,  skazania, orzeczenia o ukaraniu,
orzeczenia wydane
w postępowaniu sądowym
lub administracyjnym
od osób, których dotyczą,
z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa nie dotyczy nie dotyczy
Osoby korzystające z systemu wsparcia rodziny Ośrodek Pomocy Społecznej, 44-100 Gliwice ul.Górnych Wałów 9 nie dotyczy nie dotyczy ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2015.332 j.t.) Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. Osoby objęte pomocą, członkowie rodzin objętych pomocą. nazwiska i imiona,
imiona rodziców,
data urodzenia,
miejsce urodzenia,
adres zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny PESEL,
Numer Identyfikacji Podatkowej,
miejsce pracy
zawód,
wykształcenie,
seria i numer dowodu osobistego,
numer telefonu, inne dane: Obywatelstwo
Stan cywilny
Źródła dochodu
Warunki mieszkaniowe
Sytuacja prawna dziecka, miejsce pobytu dziecka, stan zdrowia dziecka
stan zdrowia, nałogi, skazania, orzeczenia o ukaraniu,
orzeczenia wydane
w postępowaniu sądowym
lub administracyjnym
od osób, których dotyczą,
z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa nie dotyczy nie dotyczy
Osoby korzystające z systemu pieczy zastępczej Ośrodek Pomocy Społecznej, 44-100 Gliwice ul.Górnych Wałów 9 nie dotyczy nie dotyczy ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2015.332 j.t.) Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. Osoby objęte pomocą.
Członkowie rodzin objętych pomocą.
nazwiska i imiona,
imiona rodziców,
data urodzenia,
miejsce urodzenia,
adres zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny PESEL,
Numer Identyfikacji Podatkowej,
miejsce pracy
zawód,
wykształcenie,
seria i numer dowodu osobistego,
numer telefonu, inne dane: Obywatelstwo
Stan cywilny
Źródła dochodu
Warunki mieszkaniowe
Sytuacja prawna dziecka, miejsce pobytu dziecka, stan zdrowia dziecka
stan zdrowia, nałogi, skazania, orzeczenia o ukaraniu,
orzeczenia wydane
w postępowaniu sądowym
lub administracyjnym
od osób, których dotyczą,
z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa nie dotyczy nie dotyczy
Rejestr dofinansowań w ramach programu Aktywny Samorząd Ośrodek Pomocy Społecznej, 44-100 Gliwice ul.Górnych Wałów 9 nie dotyczy nie dotyczy ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011.127.721 j.t.) Prowadzenie rejestru, udzielanie pomocy finansowej. Osoby niepełnosprawne i ich rodziny. nazwiska i imiona, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, wykształcenie,
seria i numer dowodu osobistego,
numer telefonu, inne dane: Dochód na osobę w rodzinie, informacja o stopniu i rodzaju niepełnosprawności, status w PUP, obszar wsparcia
stan zdrowia od osób, których dotyczą dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa nie dotyczy nie dotyczy
Wolontariusze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach Ośrodek Pomocy Społecznej, 44-100 Gliwice ul.Górnych Wałów 9 nie dotyczy nie dotyczy ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 j.t.) Wykorzystanie potencjału wolontariuszy do pracy na rzecz osób potrzebujących pomocy. Wolontariusze Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach. nazwiska i imiona,
imiona rodziców,
data urodzenia,
miejsce urodzenia,
adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL,
miejsce pracy, wykształcenie,
seria i numer dowodu osobistego,
numer telefonu
nie dotyczy od osób, których dotyczą dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa nie dotyczy nie dotyczy

 

Rejestry prowadzone w MZON:

  1. MZON Gliwice - Dokumentacja orzecznictwa o niepełnosprawności
  2. MZON Gliwice - Legitymacje
  3. Karty parkingowe dla niepełnosprawnych

Administrator: MZON ul. Bojkowska 20, 44-100 Gliwice

Przedstawiciel administratora danych (art. 31a): nie dotyczy

Oznaczenie podmiotu któremu powierzono przetwarzanie: Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. Bydgoszcz

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 2046)
Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (wzór).


 liczba odsłon strony: 5 013 
Logo Samorządu Gliwice

Ośrodek Pomocy Społecznej, 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 9

tel. 32 335 96 00, faks 32 230 80 27

ops@ops.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Ośrodka Pomocy Społecznej

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP