Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Inspektor Ochrony Danych 

wydruk do pliku pdf

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach z siedzibą przy ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice.

W zakresie zadań związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 6d ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a także w zakresie wydawania kart parkingowych w trybie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym, administratorem danych jest Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ul. Bojkowska 20, 44-100 Gliwice).
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej: ops@ops.gliwice.eu

 

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Tomasz Nowak), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej: iod@ops.gliwice.eu
 2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy ręcznie oraz automatycznie w celu:
  1. realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do realizacji zapisów określonych w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
  2. zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy; w takim przypadku, niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie.

Jeżeli z przepisu prawa nie wynika wprost obowiązek podania danych osobowych, mogą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody. Brak zgody spowoduje, że Państwa dane nie będą mogły zostać wykorzystane do celu, którego zgoda miała dotyczyć.

 

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2. sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych,
  3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  7. w przypadku danych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez złożenie w formie tradycyjnej opatrzone podpisem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach na adres: ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 1. Dodatkowe informacje:

Dane osobowe mogą być przekazywane:

 • innym podmiotom, w celu wykonywania zadań publicznych,
 • innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na administratora danych osobowych obowiązek udostępnienia przetwarzanych danych osobowych.

Dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

W Ośrodku nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.
Informujemy również, że:
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. liczba odsłon strony: 387 
Logo Samorządu Gliwice

Ośrodek Pomocy Społecznej, 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 9

tel. 32 335 96 00, faks 32 230 80 27

ops@ops.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Ośrodka Pomocy Społecznej

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP