Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Inspektor Ochrony Danych 

wydruk do pliku pdf

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice reprezentowany przez Dyrektora.

W zakresie zadań związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 6d ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a także w zakresie wydawania kart parkingowych w trybie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym, administratorem danych jest Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ul. Bojkowska 20, 44-100 Gliwice) reprezentowany przez Przewodniczącego.

2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy ręcznie oraz automatycznie w celu:

- realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją statutowych zadań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Wersja 1 z 25.05.2018 r.), tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do realizacji zapisów określonych w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach (dostępnym na stronie internetowej OPS pod adresem: https://opsgliwice.pl/o-nas/informacje-ogolne/) tj. do realizacji zadań pomocy społecznej w szczególności na podstawie Art. 110. 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów szczegółowych w zakresie wsparcia, o które Państwo się ubiegają. Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia danego wniosku.

- zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w budynkach/lokalach Ośrodka na podstawie Art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – w tym celu monitorujemy przestrzeń publiczną, poprzez rejestrowanie obrazu (w tym wizerunku osób);

- sprawniejszej komunikacji z klientami Ośrodka – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych, ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. Mogą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych również w innym celu i zakresie. Wówczas podamy Państwu cel przetwarzania danych osobowych, o które prosimy;

- zawierania i wykonania umów w związku z realizowanymi zadaniami publicznymi – w takim przypadku niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie. Gdy obowiązek ujawnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa, ich niepodanie będzie niosło za sobą skutek wynikający wprost z tych przepisów.

Dane osobowe mogą być przekazywane:

- innym podmiotom, w celu wykonywania zadań publicznych,

- innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na administratora danych osobowych obowiązek udostępnienia przetwarzanych danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych określają przepisy kancelaryjno-archiwalne w tym jednolity rzeczowy wykaz akt uzgodniony z Archiwum Państwowym dostępny na stronie internetowej OPS pod adresem https://opsgliwice.pl/o-nas/informacje-ogolne/ natomiast dane z monitoringu przechowujemy 14 dni od dnia nagrania.

W Ośrodku nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

3. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Ośrodek można się kontaktować za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice, poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: ops@ops.gliwice.eu

5. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się w następujący sposób: tradycyjny pod adresem wskazanym w pkt. 4 lub elektroniczny pod adresem iod@ops.gliwice.eu liczba odsłon strony: 499 
Logo Samorządu Gliwice

Ośrodek Pomocy Społecznej, 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 9

tel. 32 335 96 00, faks 32 230 80 27

ops@ops.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Ośrodka Pomocy Społecznej

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP